Updated 27/07/2022

Overzicht

CVB (“CVB”, “wij”, “ons” of “onze”) zet zich in voor de bescherming van de privacy van persoonlijke informatie (d.w.z. alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon) die een van de sites van CVB bezoekt, die omvat, maar is niet beperkt tot: CVB (https://cvb.niceboard.co) (gezamenlijk de "Sites") en het gebruik van de daarop beschikbare services (de "Services"). Wijzigingen in dit privacybeleid worden op de site en/of services geplaatst en zijn van kracht wanneer ze worden geplaatst. Als u de Site en/of Services blijft gebruiken na het plaatsen van een wijziging van dit Privacybeleid, betekent dit dat u een dergelijke wijziging accepteert.

Toestemming en verzameling en gebruik van informatie Wanneer u zich registreert als gebruiker van onze site en diensten, vragen we om persoonlijke informatie die zal worden gebruikt om uw account te activeren, de diensten aan u te leveren, met u te communiceren over de status van uw account en voor andere doeleinden uiteengezet in dit privacybeleid. Uw naam, bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, creditcardgegevens en bepaalde andere informatie over u kunnen door ons worden vereist om de Services te leveren of door u worden bekendgemaakt tijdens uw gebruik van de Services. U wordt ook gevraagd om een ​​gebruikersnaam en privéwachtwoord aan te maken, die onderdeel worden van uw accountgegevens.

Door ons persoonlijke informatie te verstrekken en door ons te behouden om u de Services te leveren, stemt u vrijwillig in met het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van dergelijke persoonlijke informatie zoals gespecificeerd in dit privacybeleid. De rechtsgronden voor onze verwerking van persoonlijke informatie zijn in de eerste plaats dat de verwerking noodzakelijk is voor het leveren van de Diensten en dat de verwerking wordt uitgevoerd in onze legitieme belangen, die hieronder verder worden toegelicht. Zonder het voorgaande te beperken, kunnen we u af en toe om toestemming vragen wanneer we uw persoonlijke gegevens in specifieke omstandigheden verzamelen, gebruiken of vrijgeven.

We nemen maatregelen die zijn ontworpen om ervoor te zorgen dat alleen die werknemers die toegang tot uw persoonlijke gegevens nodig hebben om hun arbeidsverplichtingen te vervullen, er toegang toe hebben.

We kunnen uw persoonlijke of accountgegevens gebruiken en openbaar maken voor de volgende doeleinden:

Voor het factureren van uw account (als u een betaald account heeft) en om betalingen te verwerken, maakt CVB gebruik van betalingsgateways van derden, zoals Stripe, die uw creditcard en andere betalingsinformatie zullen gebruiken in overeenstemming met hun respectieve privacybeleid .

CVB is niet aansprakelijk jegens u of enige andere persoon voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit ongeoorloofd gebruik, publicatie, openbaarmaking of enig ander misbruik van dergelijke betalingsinformatie, inclusief creditcardinformatie.

Wanneer we uw persoonlijke informatie aan derden bekendmaken, nemen we redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de regels in dit privacybeleid worden nageleefd en deze derden bieden voldoende garanties om passende technische en organisatorische maatregelen te implementeren.

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden opgeslagen en verwerkt in elk land waar we faciliteiten hebben of waar we externe dienstverleners inschakelen. Door de Services te gebruiken, stemt u in met de overdracht van informatie naar landen buiten uw land van verblijf, die mogelijk andere regels voor gegevensbescherming hebben dan in uw land. Hoewel dergelijke informatie zich buiten Canada bevindt, is het onderworpen aan de wetten van het land waarin het wordt bewaard, en kan het onderworpen zijn aan openbaarmaking aan de regeringen, rechtbanken of wetshandhavings- of regelgevende instanties van dat andere land, in overeenstemming met de wetten van zo'n land.

Onze praktijken met betrekking tot uw persoonlijke informatie blijven echter te allen tijde onderworpen aan dit privacybeleid en, indien van toepassing, zullen we voldoen aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) die adequate bescherming bieden voor de overdracht van persoonlijke informatie van de EU/EER naar een derde land.

We kunnen af ​​en toe met u communiceren over onze producten, diensten, nieuws en evenementen. U heeft de mogelijkheid om deze informatie niet te ontvangen. We bieden een opt-out-functie in alle e-mailcommunicatie van deze aard, of zullen ophouden met u voor dit doel te communiceren als u contact met ons opneemt en ons vertelt deze informatie niet aan u door te geven.

De enige vorm van deze communicatie waarvoor u zich niet kunt afmelden, zijn de berichten die nodig zijn om aankondigingen met betrekking tot de Services te communiceren, inclusief informatie die specifiek is voor uw Account, geplande opschortingen en onderbrekingen van de Services. We zullen proberen dit soort communicatie naar u te minimaliseren.

Leeftijd van toestemming

We leveren de Services niet bewust aan, en zullen niet bewust de persoonlijke informatie verzamelen van iemand die minderjarig is. Als u in een land in de EU/EER woont, moet u ten minste 16 jaar oud zijn om onze Services te gebruiken of een hogere leeftijd die in uw land vereist is om u te registreren voor of gebruik te maken van onze Services. Als u in een ander land woont dan in de EU/EER, moet u ten minste 13 jaar oud zijn om onze Services te gebruiken of een hogere leeftijd die in uw land vereist is om u te registreren voor of gebruik te maken van onze Services. Naast het feit dat u volgens de toepasselijke wetgeving de minimaal vereiste leeftijd heeft om onze Services te gebruiken, moet uw ouder of voogd, als u niet oud genoeg bent om de bevoegdheid te hebben om in te stemmen met ons Privacybeleid in uw land, namens u instemmen met ons Privacybeleid.

Als u zich zorgen maakt over de persoonlijke gegevens van uw kind, neem dan contact met ons op via info@culturele-vacaturebank.nl

Noch de Site, noch de Services zijn bedoeld voor kinderen jonger dan 13 jaar, en niemand jonger dan 13 jaar mag persoonlijke informatie verstrekken aan, op of via de Site of Services. We verzamelen niet bewust persoonlijke informatie van kinderen jonger dan 13 jaar. Als u jonger bent dan 13, gebruik of verstrekt u geen informatie aan, op of via de Site of Services, doet u geen aankopen via de Site of Services, gebruikt u geen van de interactieve of openbare commentaarfuncties, of om informatie over uzelf aan ons te verstrekken, inclusief uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres of een schermnaam of gebruikersnaam die u mogelijk gebruikt. Als we erachter komen dat we persoonlijke informatie hebben verzameld of ontvangen van een kind jonger dan 13 jaar zonder verificatie van ouderlijke toestemming, zullen we die informatie verwijderen. Als u denkt dat we informatie hebben van of over een kind jonger dan 13 jaar, neem dan contact met ons op via het e-mailadres dat in de bovenstaande paragraaf is vermeld.

Rechten op uw informatie

U hebt het recht om uw informatie te allen tijde in te zien en te bewerken via de webinterface die wordt aangeboden als onderdeel van de Services. Op schriftelijk verzoek en onder voorbehoud van identiteitsbewijs, kunt u toegang krijgen tot de persoonlijke informatie die we bewaren, gebruiken of communiceren en vragen om eventuele noodzakelijke correcties aan te brengen, indien van toepassing, zoals toegestaan ​​of vereist door de wet. Om er echter zeker van te zijn dat de persoonlijke informatie die we over u bewaren juist en up-to-date is, verzoeken wij u ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van elke wijziging in uw persoonlijke informatie per post of e-mail.

Op grond van de AVG hebt u mogelijk recht op aanvullende rechten, waaronder: (i) het recht om toestemming voor verwerking in te trekken wanneer toestemming de basis voor verwerking is; (ii) het recht op toegang tot uw persoonlijke informatie en bepaalde andere aanvullende informatie, onder bepaalde voorwaarden; (iii) het recht om onder bepaalde voorwaarden bezwaar te maken tegen onrechtmatige gegevensverwerking; (iv) het recht om persoonlijke informatie over u te wissen, onder bepaalde voorwaarden; (v) het recht om te eisen dat we de verwerking van uw persoonlijke informatie beperken, onder bepaalde voorwaarden, als u van mening bent dat we de legitieme basis voor verwerking hebben overschreden, verwerking niet langer nodig is, worden verwerkt of van mening is dat uw persoonlijke informatie onjuist is; (vi) het recht op gegevensoverdraagbaarheid van persoonlijke informatie over u die u ons heeft verstrekt in een gestructureerd, veelgebruikt en machineleesbaar formaat, onder bepaalde voorwaarden; (vii) het recht om bezwaar te maken tegen beslissingen die worden genomen met geautomatiseerde middelen die rechtsgevolgen voor u hebben of die u op vergelijkbare wijze aanzienlijk treffen, onder bepaalde voorwaarden; (viii) het recht om een ​​klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteiten. Als u meer wilt weten over uw rechten onder de AVG, kunt u de pagina van de Europese Commissie over gegevensbescherming bezoeken.

Geaggregeerde gegevens

We kunnen uw persoonlijke informatie ook gebruiken om geaggregeerde gegevens te genereren voor intern gebruik en om selectief met anderen te delen. "Geaggregeerde gegevens" betekent records die zijn ontdaan van informatie die mogelijk gebruikers identificeert, en die zijn gemanipuleerd of gecombineerd om algemene, anonieme informatie te verstrekken. Uw identiteit en persoonlijke informatie worden anoniem bewaard in Geaggregeerde gegevens.

Cookies en logbestanden

We gebruiken cookies en logbestanden om gebruikersinformatie bij te houden. Cookies zijn kleine hoeveelheden gegevens die door een webserver naar uw webbrowser worden overgebracht en op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. We gebruiken cookies om bij te houden welke paginavariant een bezoeker heeft gezien, om bij te houden of een bezoeker op een paginavariant heeft geklikt, om verkeerspatronen te volgen en om de populariteit van service-opties te meten. We zullen deze informatie gebruiken om u relevante inhoud en diensten te leveren.

Advertenties van derden en op interesses gebaseerde advertenties

We hebben geen controle over de verzameling of het gebruik van uw informatie door derden om op interesses gebaseerde advertenties weer te geven. Deze derde partijen kunnen u echter manieren bieden om ervoor te kiezen uw informatie niet op deze manier te laten verzamelen of gebruiken. U kunt zich afmelden voor het ontvangen van gerichte advertenties van leden van het Network Advertising Initiative (“NAI”) op de website van het NAI.

Beveiliging en retentie

We zullen ernaar streven om ongeautoriseerde toegang tot uw persoonlijke gegevens te voorkomen, maar geen enkele gegevensoverdracht via internet, draadloos of via de ether is gegarandeerd 100% veilig. We hebben redelijke beveiligingsprocedures en -praktijken geïmplementeerd en gehandhaafd (op basis van de aard van de informatie die we verzamelen) om die informatie te beschermen tegen ongeoorloofde openbaarmaking. We zullen doorgaan met het verbeteren van beveiligingsprocedures naarmate nieuwe technologieën en procedures beschikbaar komen.

We raden u ten zeerste aan om uw wachtwoord aan niemand bekend te maken.

Houd er rekening mee dat u bepaalt welke persoonlijke informatie u verstrekt tijdens het gebruik van de Site en Services. Uiteindelijk bent u verantwoordelijk voor het geheimhouden van uw identificatie, wachtwoorden en/of alle persoonlijke informatie in uw bezit voor het gebruik van de Site en/of Diensten. Wees altijd voorzichtig en verantwoordelijk met betrekking tot uw persoonlijke gegevens.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor, en hebben geen controle over, het gebruik door anderen van informatie die u aan hen verstrekt en u dient voorzichtig te zijn bij het selecteren van de persoonlijke informatie die u aan anderen verstrekt via de Site of Services. Evenzo kunnen we geen verantwoordelijkheid nemen voor de inhoud van persoonlijke informatie of andere informatie die u van andere gebruikers ontvangt via de Site of Services, en u vrijwaart ons van elke aansprakelijkheid in verband met de inhoud van persoonlijke informatie of andere informatie die u mogelijk ontvangt via de Site of Services.

We kunnen de nauwkeurigheid van de persoonlijke informatie of andere informatie die door een derde partij wordt verstrekt niet garanderen of enige verantwoordelijkheid op ons nemen voor het verifiëren. U ontslaat ons van alle aansprakelijkheid in verband met het gebruik van dergelijke persoonlijke informatie of andere informatie van anderen.

We bewaren uw persoonlijke gegevens zolang als nodig is, of zoals vereist door toepasselijke wetten, voorschriften of overheidsopdrachten.

Wijzigingen in dit beleid

We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Als we dat doen, sturen we een e-mail naar gebruikers die zijn geabonneerd op de Company News-lijst. We zullen ook een sitebanner toevoegen die gebruikers waarschuwt die mogelijk niet zijn geabonneerd. Als de wijziging de behandeling van uw persoonlijke gegevens wezenlijk beïnvloedt, en we hebben uw e-mailadres maar u bent niet geabonneerd op de Company News-lijst, dan sturen we u een e-mail. (U bent ervoor verantwoordelijk dat we hiervoor een up-to-date e-mailadres hebben.)

Neem contact met ons op

Als u vragen of opmerkingen heeft over dit privacybeleid of uw persoonlijke gegevens, om een ​​verzoek om toegang of correctie in te dienen, om toepasselijke rechten uit te oefenen, een klacht in te dienen of om informatie te verkrijgen over ons beleid en onze praktijken met betrekking tot dienstverleners buiten Canada is onze Privacy Officer (of Data Protection Officer) per post of per e-mail bereikbaar via de volgende contactgegevens: per e-mail op info@culturele-vacaturebank.nl.