Artikel 1

Toepasselijkheid en definities

1. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het bezoek van de Website door Bezoeker en het gebruik van de Dienst door Gebruiker.

2. De Gebruiksvoorwaarden vormen een overeenkomst tussen u en Culturele-Vacaturebank. Door de Website te bezoeken verklaart u gebonden te zijn aan de Gebruiksvoorwaarden.

3. In deze Gebruiksvoorwaarden wordt aan de volgende begrippen, steeds met een hoofdletter geschreven en zowel in enkelvoud als in meervoud gebruikt, de volgende betekenis gegeven

a. Artikel

een artikel uit deze Gebruiksvoorwaarden; 

b. Bezoeker

eenieder die de Website bezoekt, ongeacht of hij/zij een Gebruiker is;

c. Content

alle inhoud afkomstig van Culturele Vacaturebank en/of door haar ingeschakelde derden, zoals beschikbaar op de Website en/of in de Dienst, waaronder begrepen maar niet beperkt tot teksten, blogs, afbeeldingen, lay-out, designs en logo’s; 

d. Culturele Vacaturebank

Culturele Vacaturebank wordt als handelsnaam gevoerd onder de eenmanszaak AskSem, meer informatie kunt u vinden op www.asksem.nl. 

Handelsregister

ingeschreven in het van de Kamer van Koophandel onder nummer 82491747, gevestigd te Utrecht Vondellaan 46 (3521 GH)

e. Databank

de op de Website verzamelde en/of geordende informatie, waaronder de vacatures;

f. Dienst 

het door Culturele Vacaturebank via haar Website ter beschikking stellen van vacatures in de culturele sector;

g. Gebruiker

de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de Overeenkomst aangaat met AskSem (Culturele Vacaturebank.)

h. Gebruiksvoorwaarden

deze gebruiksvoorwaarden, beschikbaar voor download en print

Artikel 2 De Website en de Dienst

1. De Gebruiker kan een aanvraag voor het plaatsen van een vacature doen door middel van het indienen van het Opgave formulier of, tegen hogere vergoeding, per e- mail op info@culturelevacaturebank.nl Indien Culturele Vacaturebank besluit dat de vacature kan worden geplaatst, dan zal zij deze plaatsen. Na plaatsing stuurt zij Gebruiker een bevestiging daarvan en een factuur daarvoor. De Overeenkomst komt tot stand na plaatsing van de vacature door Culturele Vacaturebank.

2. Culturele Vacaturebank levert aan Gebruiker, onder de voorwaarden van de Overeenkomst en de Gebruiksvoorwaarden, de Dienst zoals in de Overeenkomst en de Gebruiksvoorwaarden is beschreven.

3. Culturele Vacaturebank behoudt zich het recht voor om zonder toelichting de publicatie van een vacature te weigeren. Culturele Vacaturebank is niet aansprakelijk voor enige daardoor geleden en/of te lijden schade. Gebruiker vrijwaart Culturele Vacaturebank van aanspraken op schade in dat verband.

4. Gebruiker erkent en aanvaardt dat Culturele Vacaturebank louter een platform biedt waarop Gebruikers en werkzoekenden met elkaar in contact kunnen worden gebracht. Culturele Vacaturebank heeft geen kennis van en/of bemoeienis met de Vacature informatie en andere informatie die door Gebruikers met behulp van de Website en/of Dienst ter beschikking wordt gesteld. Ook heeft Culturele Vacaturebank geen kennis van en/of bemoeienis met de inhoud van vacatures zoals deze door Gebruikers op de Website en/of Dienst wordt geplaatst. Indien een andere Gebruiker, een Bezoeker of een derde aan Culturele Vacaturebank melding maakt van onrechtmatige Vacature informatie, en dit aannemelijk maakt, dan zal Culturele Vacaturebank de betreffende Vacature informatie of de vacature verwijderen of anderszins ontoegankelijk maken (notice-and-takedown). Gebruiker erkent en aanvaardt dat Culturele Vacaturebank niet aansprakelijk is voor het verwijderen of anderszins ontoegankelijk maken van de betreffende Vacature informatie of van de vacature.

5. Culturele Vacaturebank is niet verantwoordelijk voor welke beslissing dan ook genomen door Gebruikers of Bezoekers door middel van de Dienst. Culturele Vacaturebank biedt dan ook geen garantie op succes.

6. Culturele Vacaturebank heeft nadrukkelijk geen bemoeienis met het contact dat naar aanleiding van de Dienst tussen Gebruikers en Bezoekers wordt gemaakt noch met de eventuele afspraken en/of overeenkomsten die uit dit contact voortvloeien. Culturele Vacaturebank is geen partij bij enige overeenkomst tussen Gebruikers en Bezoekers.

7. Gebruiker en Bezoeker zijn zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen die zij met behulp van de Website en/of de Dienst verricht. Gebruiker en Bezoeker vrijwaart Culturele Vacaturebank van enige aanspraak die door haar handelen met behulp van de Website en/of de Dienst ontstaat.

8. Gebruiker en Bezoeker aanvaarden dat de Website en de Dienst alleen de functionaliteiten en overige eigenschappen bevatten zoals zij die aantreffen op de Website en/of de Dienst op het moment van gebruik (“as is”). Culturele Vacaturebank sluit uitdrukkelijke en stilzwijgende garanties, toezeggingen en/of vrijwaringen van welke aard dan ook nadrukkelijk uit, waaronder begrepen maar niet beperkt tot garanties, toezeggingen en/of vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit en juistheid van de Website en/of de Dienst, tenzij anders is bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden.

9. Culturele Vacaturebank is te allen tijde gerechtigd de Website en/of Dienst te wijzigen, aan te passen, (tijdelijk) buiten gebruik te stellen, het gebruik ervan te beperken, en/of te beëindigen, zonder op enigerlei wijze schadeplichtig of aansprakelijk te zijn of worden jegens Gebruiker en Bezoeker. Indien Gebruiker en Bezoeker zich niet kunnen vinden in de doorgevoerde aanpassingen en/of wijzigingen, is hun enige mogelijkheid om de Website en/of Dienst niet meer te gebruiken.

Artikel 3 Opgaveformulier

1. De Gebruiker dient de vacature ter plaatsing in te dienen door middel van het invullen en verzenden van het Opgaveformulier. Gebruiker garandeert dat de op het Opgaveformulier ingevulde informatie compleet, actueel, waarheidsgetrouw en juist is.

2. Gebruiker mag geen Opgaveformulier op naam van een ander of op naam van een fictief persoon indienen. Culturele Vacaturebank gaat ervan uit dat Gebruiker daadwerkelijk degene is die het Opgaveformulier indient.

Artikel 4 Regels voor het gebruik van de Website en de Dienst

1. Gebruiker is verantwoordelijk voor de correctheid en compleetheid van de door haar op het Opgaveformulier ingevulde informatie, waaronder de Vacatureinformatie.

2. Het is de Gebruiker en Bezoeker niet toegestaan om de via de Dienst ter beschikking gestelde Content van Culturele Vacaturebank of Vacatureinformatie van andere Gebruikers te verveelvoudigen, openbaar te maken, door te verkopen, te gebruiken voor commerciële doeleinden of anderszins ter beschikking te stellen aan derden of om daarmee enige andere onrechtmatige handeling te verrichten, waaronder uitdrukkelijk maar niet uitsluitend begrepen het verzamelen of gebruiken van gegevens van andere Gebruikers om vervolgens deze Gebruikers te benaderen voor andere doeleinden dan waarvoor deze bedoeld zijn, zoals voor ander werk en/of andere geschikte kandidaten.

3. Gebruiker vrijwaart Culturele Vacaturebank voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat het gebruik van de Dienst door Gebruiker, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het plaatsen van Vacatureinformatie die op enigerlei wijze onrechtmatig is.

Artikel 5 Betaling en prijs

1. De prijs voor de plaatsing van de vacature is te vinden op het Opgaveformulier.

2. Alle op het Opgaveformulier vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Prijswijzigingen zijn niet van toepassing op reeds afgenomen Diensten.

3. Betaling door Gebruiker vindt plaats door het factuurbedrag binnen 14 dagen na de factuurdatum op de op de factuur vermelde bankrekening over te maken.

4. Indien de Gebruiker niet tijdig aan haar betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat zij door Culturele Vacaturebank is gewezen op de te late betaling en Culturele Vacaturebank de Gebruiker een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan haar betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14- dagen-termijn, in verzuim en over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Culturele Vacaturebank gerechtigd alle daardoor gemaakte en nog te maken kosten, waaronder uitdrukkelijk begrepen alle buitengerechtelijke

(incasso)kosten en alle daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke kosten waaronder begrepen maar niet beperkt tot advocaatkosten in rekening te brengen. De buitengerechtelijke (incasso)kosten zullen worden berekend volgens de Staffel Buitengerechtelijke incassokosten (BIK), tenzij de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke (incasso)kosten hoger zijn. In dat laatste geval worden de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke (incasso)kosten bij Gebruiker in rekening gebracht. 

Artikel 6 Vacature informatie

1. Door het plaatsen van Vacature informatie verstrekt Gebruiker aan Culturele Vacaturebank een kosteloos, wereldwijd, onherroepelijk, sub-licentieerbaar en overdraagbaar recht om deze Vacature informatie openbaar te maken en te verveelvoudigen voor zover dit in het kader van het aanbieden van de Dienst redelijkerwijs noodzakelijk of gewenst is.

2. De Dienst kan gebruikt worden door bezoekers van de Website. Culturele Vacaturebank aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor naleving van deze Gebruiksvoorwaarden door andere Gebruikers en/of andere bezoekers van de Website.

3. Het is Gebruiker, zonder voorafgaande toestemming van Culturele Vacaturebank, niet toegestaan om vacatures te plaatsen: a. die geen betrekking hebben op cultureel-inhoudelijke functies; b. die niet van culturele organisaties afkomstig zijn; en/of c. waarin wordt geworven voor meerdere functies.

4. Het is Gebruiker niet toegestaan om Vacature informatie te plaatsen die:

5. Gebruiker garandeert dat de door hem geplaatste Vacature informatie, geen inbreuk maakt op (Intellectuele Eigendoms)rechten van derden. Indien een Gebruiker van mening is dat bepaalde Vacature informatie inbreuk maakt op haar (Intellectuele Eigendoms)rechten dan wel de (Intellectuele Eigendoms)rechten van een andere Gebruiker of een derde, zal Gebruiker dit onverwijld aan Culturele Vacaturebank melden via de contactgegevens vermeld in Artikel 13. Gebruiker vrijwaart Culturele Vacaturebank van aanspraken op schade in dat verband.

6. Culturele Vacaturebank behoudt zich het recht voor om Vacature informatie in te korten, te wijzigen, of te verwijderen van de Website en de Dienst, indien dit naar het oordeel van Culturele Vacaturebank noodzakelijk is, zonder dat dit op enigerlei wijze kan leiden tot enig recht van Gebruiker op schadevergoeding en/of restitutie, en/of aansprakelijkheid van Culturele Vacaturebank.

Artikel 7 Intellectuele Eigendomsrechten

1. De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Website en de Dienst en de Content (met uitzondering van de Vacature informatie) berusten bij Culturele Vacaturebank en/of haar licentiegevers.

2. Het is Gebruiker en Bezoekers uitdrukkelijk niet toegestaan om enige informatie die via de Dienst of de Website toegankelijk wordt gemaakt, waaronder mede begrepen Content en Vacature informatie van (andere) Gebruikers, te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan de in deze Gebruiksvoorwaarden genoemde doeleinden, tenzij Culturele Vacaturebank of de betreffende rechthebbende daar toestemming voor heeft gegeven dan wel dwingend Nederlands recht dit gebruik toestaat.

Artikel 8 Databank

1. Gebruiker en Bezoeker erkennen dat de Databanken beschermde databanken zijn in de zin van artikel 1 sub a van de Databankenwet, en dat Culturele Vacaturebank de producent is van deze Databanken zoals bedoeld in artikel 1 sub b en artikel 1a van de Databankenwet.

2. Als producent van de Databanken heeft Culturele Vacaturebank het uitsluitend recht om toestemming te verlenen voor het gebruik van gegevens uit deze Databank.

3. Gebruiker en Bezoeker mogen gegevens uit de Databank alleen gebruiken voor zover het gebruik op grond van deze Gebruiksvoorwaarden en voor uitvoering van de Dienst is toegestaan.

4. Het is Gebruiker en Bezoeker niet toegestaan, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Culturele Vacaturebank, een substantieel gedeelte van de inhoud van de Databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de Databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.

5. Het is Gebruiker en Bezoeker niet toegestaan om op oneigenlijke wijze gebruik te maken van de Website en de Dienst. Dit houdt onder meer in dat het Gebruiker en Bezoeker niet is toegestaan enige soft- en/of hardwarematige tools en/of oplossingen (in eigen beheer of beschikbaar gesteld door derden) te gebruiken, voor zover deze gericht zijn op het overnemen van enige via de Databank toegankelijke gemaakte informatie, dan wel om de Databank op enigerlei andere wijze te spideren, scrapen, doorzoeken of op andere oneigenlijke wijze te gebruiken en/of in te zien.

Artikel 9 Privacy

1. Tijdens het indienen van het Opgave formulier en bij gebruik van de Dienst verstrekt

Gebruiker gegevens aan Culturele Vacaturebank. Indien deze gegevens persoonsgegevens zijn, zullen deze conform de Privacyverklaring van Culturele Vacaturebank en de toepasselijke wet- en regelgeving worden opgeslagen en verwerkt. 

Artikel 10 Aansprakelijkheid

1. Culturele Vacaturebank is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit enig ongeoorloofd gebruik van de Website en/of Dienst door derden.

2. Culturele Vacaturebank aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het verlenen van de Dienst en het ter beschikking stellen van de Website dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.

3. Indien Culturele Vacaturebank onverminderd het voorgaande aansprakelijk is jegens Gebruiker of Bezoeker voor schade, uit welke hoofde dan ook, is Culturele Vacaturebank uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die Gebruiker of Bezoeker lijdt als gevolg van een aan Culturele Vacaturebank toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad tot een bedrag maximaal ter grootte van de vergoedingen die Culturele Vacaturebank gedurende een periode van drie (3) maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit, heeft betaald gekregen van Gebruiker of Bezoeker. De totale aansprakelijkheid jegens Gebruiker zal nooit meer dan EUR 500,- (vijfhonderd euro) bedragen.

4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

5. Iedere aansprakelijkheid van Culturele Vacaturebank voor andere dan directe schade, zoals hiervoor besproken, waaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt onder meer begrepen verliezen, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, vermissing, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens en/of schade door vertraging in de transport van het dataverkeer.

6. De in dit Artikel opgenomen beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing in geval van opzet en/of bewuste roekeloosheid van Culturele Vacaturebank zelf en/of haar leidinggevenden.

7. Tenzij nakoming door Culturele Vacaturebank blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Culturele Vacaturebank wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst slechts indien Gebruiker Culturele Vacaturebank direct schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor het herstel van de tekortkoming wordt gesteld, en Culturele Vacaturebank ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Culturele Vacaturebank in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

8. Er is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door Culturele Vacaturebank indien sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt onder meer begrepen ziekte van werknemers en/of afwezigheid van voor de levering van de Dienst cruciale medewerkers, onderbrekingen van de toelevering van elektriciteit, stakingen, oproer, overheidsmaatregelen, brand, natuurrampen, overstromingen, tekortkomingen van toeleveranciers van Culturele Vacaturebank, tekortkomingen van door Culturele Vacaturebank ingeschakelde derden, tekortkomingen van (andere) Gebruikers, storingen in de verbinding met internet, hardwarestoringen, storingen in (telecommunicatie)netwerken en andere onvoorziene omstandigheden.

9. Indien de overmacht ten minste dertig (30) dagen voortduurt, zijn zowel Culturele Vacaturebank als Gebruiker gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat zij gehouden zijn tot vergoeding van enige schade ter zake deze ontbinding.

10. Iedere vordering tot schadevergoeding door Gebruiker of Bezoeker die niet door Gebruiker of Bezoeker gespecificeerd en expliciet is gemeld, vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering. Dit laat onverlet de klachtplicht van Gebruiker.

Artikel 11 Duur en beëindiging

1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van drie maanden, tenzij de vacature eerder is gesloten.

2. Partijen hebben het recht de Overeenkomst tot gebruik van de Dienst te ontbinden indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen onder de overeenkomst en deze partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijk schriftelijke ingebrekestelling te hebben ontvangen, waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming daarvan.

3. De door Culturele Vacaturebank voor ontbinding verrichte prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting(en) van Gebruiker zullen in het geval van ontbinding geen voorwerp van ongedaan making zijn.

Artikel 12 Overige bepalingen

1. Culturele Vacaturebank is te allen tijde gerechtigd deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. De meest actuele Gebruiksvoorwaarden zullen op de Website te vinden zijn of worden tijdens het gebruik van de Dienst onder de aandacht van Gebruiker gebracht. Indien Gebruiker de Dienst blijft gebruiken na wijziging en/of aanvulling van deze Gebruiksvoorwaarden, accepteert Gebruiker daarmee de gewijzigde en/of aangevulde Gebruiksvoorwaarden onherroepelijk. Indien Gebruiker niet instemt met de gewijzigde en/of aangevulde Gebruiksvoorwaarden, is haar enige mogelijkheid om de Dienst niet meer te gebruiken.

2. Culturele Vacaturebank wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele gebruiksvoorwaarden, inkoopvoorwaarden en/of andere (algemene) voorwaarden van Gebruiker en Bezoeker van de hand.

3. Is of worden deze Gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig of blijken deze gedeeltelijk nietig, dan blijven Gebruiker of Bezoeker en Culturele Vacaturebank aan het overblijvende gedeelte van deze Gebruiksvoorwaarden verbonden. Culturele Vacaturebank zal het ongeldige of nietig gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig en niet nietig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige en/of nietige gedeelte.

Artikel 13 Contact

1. Culturele Vacaturebank kan worden bereikt via de volgende contactgegevens:

Handelsnaam

Culturele Vacaturebank

AskSem 

Vondellaan 46 

(3521 GH) Utrecht

info@culturele-vacaturebank.nl

https://www.linkedin.com/developers/apps/verification/2365ada0-0488-495b-9809-76d72ed230a6